Privacybeleid

Omina Technologies > Privacybeleid

nl   en 

PRIVACY POLICY

 

1. ALGEMEEN

 

Deze ‘Privacy Policy” heeft tot doel u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens door het IT-bedrijf OMINA TECHNOLOGIES (hierna OMINA genoemd).

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is OMINA TECHNOLOGIES, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Mechelsesteenweg 19 bus 10, 2018 Antwerpen, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer 0665.844.919.

OMINA acht de bescherming en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens van groot belang. De verwerking van persoonsgegevens, de beveiliging en vertrouwelijkheid ervan, is voor ons van essentieel belang.

OMINA verbindt zich er daarom toe uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder: De EU-verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

2. DEFINITIES

 

Voor een goed en duidelijk begrip van dit Privacybeleid worden een aantal termen die in het Privacybeleid worden gebruikt, hieronder beschreven en toegelicht.

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, De EU-verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Richtlijn 65/46/EG.

Betrokkene: iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon op wie de te verwerken persoonsgegevens betrekking hebben.

Persoonsgegevens: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”); een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Bijzondere categorie persoonsgegevens: gegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, alsook genetische gegevens, biometrische gegevens om een natuurlijke persoon eenduidig te kunnen identificeren, gegevens die de gezondheid betreffen of gegevens betreffende iemands seksleven of seksuele geaardheid.

Persoonsgegevens van gevoelige aard: persoonsgegevens waarvan verlies of onrechtmatige verwerking kan leiden tot (onder meer) stigmatisering of uitsluiting van de betrokkene, schade aan de gezondheid, financiële schade of tot (identiteits)fraude.
Deze categorieën van persoonsgegevens moeten in ieder geval worden opgenomen:

 • Bijzondere categorie persoonsgegevens
 • Gegevens over de financiële of economische situatie van de Betrokkene
 • (Andere) gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting van de Betrokkene 
 • Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens
 • Gegevens die kunnen worden misbruikt voor (identiteits)fraude

Verwerking van persoonsgegevens: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Verantwoordelijke voor de verwerking: iedere natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander lichaam dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. De verantwoordelijke voor de verwerking is in dit geval OMINA.

Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam die of dat ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan diens rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

Subverwerker: een andere verwerker die door de verwerker wordt gebruikt om specifieke verwerkingsactiviteiten uit te voeren ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke.

Inbreuk in verband met persoonsgegevens: een inbreuk in verband met persoonsgegevens en/of omstandigheden die waarschijnlijk tot een inbreuk in verband met persoonsgegevens zullen leiden, die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijs niet kan worden uitgesloten dat dit leidt tot – vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot verstrekte, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Gegevensbeschermingsautoriteit: elke toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens die door een lidstaat van de Europese Unie is ingesteld overeenkomstig artikel 51 van de Algemene verordening gegevensbescherming. In België is de Gegevensbeschermingsautoriteit opgericht door de wet van 3 december 2017, opvolger van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer – www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Website: de website van OMINA : www.ominatechnologies.com

 

3. PERSOONSGEGEVENS VERWERKT DOOR OMINA

Van alle personen die via onze website contact met ons opnemen via een contactformulier:

Identificatiegegevens: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, contactbericht, e-mailadres, bedrijfsnaam en bedrijfsregio (bijv. Europa, Noord-Amerika, Azië/Pacific, Zuid-Amerika, Afrika)

Onze website gebruikt ook cookies die persoonlijke gegevens verzamelen. Zie paragraaf 13 hieronder.

Van klanten, derden, consultants, leveranciers en werknemers (ongeacht of zij een Omina-website bezoeken):

 • Identificatiegegevens: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, contactbericht, e-mailadres
 • Beroep
 • Persoonsgegevens: deelname aan evenementen, opleidingen
 • Camerabeelden (voor zover OMINA kantoren huurt waar de eigenaar van het pand camerabeelden bijhoudt)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, per e-mail en telefoon, of wanneer u ons uw visitekaartje overhandigt.

 

4. DOELEINDEN EN RECHTSGRONDSLAG VAN DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS

 

 • Om een overeenkomst met u aan te gaan of uit te voeren.
 • Om uw belangen te behartigen bij de uitvoering van de overeenkomst.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals, onder andere, boekhoudkundige verplichtingen.
 • Om uw keuze te respecteren wanneer wij uw toestemming vragen voor een specifieke verwerking.
 • Als u toestemming heeft gegeven (opt-in) om ons marketingmateriaal te ontvangen.

 

5. DOELEINDEN DIE NIET ZIJN VOORZIEN IN HET PRIVACY BELEID

In geval van verwerking van persoonsgegevens voor een doel dat niet in dit privacybeleid is vermeld, nemen wij vooraf contact met u op via het door u opgegeven e-mailadres om u op de hoogte te stellen van deze nieuwe verwerking, het doel ervan en de rechtsgrondslag. Indien de rechtsgrondslag van de verwerking “toestemming” is, zullen wij u altijd om uw toestemming vragen, zonder toestemming zullen wij niet overgaan tot de verwerking.

 

6. DUUR VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt gedurende een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen OMINA en u en rekening houdend met de wettelijke verplichtingen om sommige gegevens tot vijf (5) jaar te bewaren.

 

7. BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij maken gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -maatregelen om uw informatie afdoende te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en maatregelen worden regelmatig getest en waar nodig bijgewerkt. In het geval van een inbreuk op de beveiliging van uw gegevens, zult u persoonlijk en binnen de wettelijk bepaalde termijn op de hoogte worden gebracht. OMINA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die het gevolg is van een onjuist of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door een derde partij. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften te respecteren, inclusief het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot uw login en code. Wanneer wij daadwerkelijk persoonsgegevens delen met externe partijen, zal met hen een verwerkersovereenkomst worden uitgevoerd waarin altijd voldoende (technische) maatregelen moeten worden opgenomen zodat de beveiliging van uw gegevens zo goed mogelijk gewaarborgd is. Als u toch de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via [email protected].

 

8. VERTROUWELIJKHEID – DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN

Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen, rechtmatig belang of een met u gesloten overeenkomst. Wij maken van tijd tot tijd gebruik van de diensten van derden. Deze derde partijen kunnen toegang hebben tot onze website, server of verzamelde persoonsgegevens, zoals overeengekomen in een bewerkersovereenkomst met de derde partij.

 

9. WEBSITES VAN DERDEN

Links naar websites die niet door OMINA worden beheerd, worden uitsluitend voor uw informatie en gemak aangeboden. Wij raden u aan het privacybeleid van de aanbieder van de website zorgvuldig te lezen wanneer u deze websites bezoekt. OMINA kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het beleid of de praktijken van de eigenaar of exploitant van dergelijke websites van derden.

Indien wij u links aanbieden naar websites die niet door OMINA worden aangeboden of beheerd dan worden deze links u louter ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden. Wij raden u aan bij het betreden van deze websites het privacy beleid van de aanbieder van de website nauwkeurig na te lezen. OMINA kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het beleid of de praktijken van de eigenaar of beheerder van dergelijke websites van derden.

 

10. PLAATS VAN OPSLAG VAN DE PERSOONSGEGEVENS 

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen op servers in de EU. Wanneer wij gebruik maken van verwerkers, eisen wij van hen en hun sub-verwerkers dat zij de persoonsgegevens opslaan op servers in de EU. Dit geldt ook voor OMINA’s dochteronderneming in de Verenigde Staten.

 

11. UW RECHTEN

In overeenstemming met de huidige regelgeving heeft u als betrokkene de volgende rechten:

 • Recht op toegang/inzage van uw persoonsgegevens: U heeft te allen tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens en het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken. Dit omvat ook het recht om een kopie aan te vragen.
 • Recht op correctie van uw persoonsgegevens: u heeft te allen tijde het recht om uw gegevens te corrigeren indien blijkt dat deze onjuist zijn.
 • Recht op het wissen van uw persoonsgegevens: u hebt het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist als er niet langer een rechtmatige grondslag is voor de verwerking van deze gegevens.
 • Recht op beperking van de verwerking en/of het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • Recht op vrije overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens: U heeft het recht om de door ons verwerkte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of ons te verzoeken deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verstrekken.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: de toestemming die u ons hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, kan te allen tijde geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerking die nodig is om ons rechtmatig belang of dat van een derde te beschermen.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: u hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (1) die noodzakelijk is voor onze legitieme belangen, maar er zijn redenen die specifiek verband houden met uw situatie en (2) met het oog op direct marketing (in het laatste geval hoeft u geen redenen op te geven). Een dergelijk bezwaar is echter niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • Geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering: u hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerd besluitvormingsproces. Volledig geautomatiseerd betekent dat er geen menselijke tussenkomst is die (daadwerkelijk) bijdraagt aan de besluitvorming en de besluitvorming dus niet kan wijzigen. De verwerking van uw persoonsgegevens door OMINA omvat geen profilering. OMINA werkt ook niet met geautomatiseerde besluitvormingsprocessen.
 • Recht om een klacht in te dienen: als u van mening bent dat wij de GDPR hebben geschonden, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit die verantwoordelijk is voor GDPR: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Tel: +32(0)2 274 48 00 Fax: +32(0)2 274 48 35, [email protected] . Een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit doet geen afbreuk aan een beroep op de burgerlijke rechter. Indien u schade lijdt ten gevolge van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u altijd een vordering tot schadevergoeding indienen.

 

12. DE UITOEFENING VAN UW RECHTEN

Indien u van één van de bovenvermelde rechten gebruik wenst te maken, kunt u ons uw gedateerde, schriftelijke of elektronische rIjst sturen Indien u van één van de bovenvermelde rechten gebruik wenst te maken, kunt u ons uw gedateerd, elektronisch of schriftelijk verzoek sturen, hetzij per e-mail naar [email protected], hetzij per post naar Omina Technologies BV, Mechelsesteenweg, 19 bus 10 te 2018 Antwerpen. Wij zullen uiterlijk binnen dertig dagen na uw verzoek reageren. U dient er echter rekening mee te houden dat de hierboven vermelde rechten niet absoluut zijn: er kunnen redenen zijn waarom wij niet verplicht zijn aan uw verzoek te voldoen, of waardoor wij slechts gedeeltelijk aan uw verzoek zullen voldoen. In voorkomend geval zullen wij u binnen dertig dagen na ontvangst van uw verzoek op de hoogte brengen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u ook vragen een kopie van uw identiteitsbewijs aan ons toe te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en rijksregisternummer zwart, zodat deze niet in de kopie te lezen zijn. Elk verzoek zal kosteloos worden behandeld, tenzij de verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name omdat zij steeds weer opnieuw worden gedaan. Indien verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig blijken te zijn, wordt ofwel een redelijke vergoeding in rekening gebracht voor de administratieve kosten die met het verstrekken van de gevraagde informatie of mededeling en het nemen van de gevraagde maatregelen gepaard gaan, ofwel het verzoek afgewezen. Wij zullen u hiervan uiterlijk binnen dertig dagen na uw verzoek op de hoogte brengen.

 

13. COOKIES

Wij gebruiken cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of andere met internet verbonden apparaten, zoals een tablet of smartphone, kunnen worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen, zoals uw taalvoorkeur, die bij een later bezoek door de website kan worden herkend. Bij een later bezoek aan de website wordt deze cookie opnieuw naar de website gestuurd (als uw browser niet is ingesteld om de cookie automatisch te verwijderen en u de cookie niet handmatig verwijdert), zodat de website uw browser herkent.
Er zijn functionele cookies en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Niet-functionele cookies zijn niet strikt noodzakelijk, maar bevatten nuttige informatie om de navigatie op de website te verbeteren (bv. gepersonaliseerde advertenties). Andere technologieën zoals webbakens (ook wel pixeltags of clear gifs genoemd), tracking URL’s of software development kits (SDK’s) worden voor soortgelijke doeleinden gebruikt. Web beacons zijn kleine grafische bestanden die een unieke identificatiecode bevatten waarmee een website kan herkennen wanneer iemand de dienst heeft bezocht of een verzonden e-mail heeft geopend. Tracking URL’s zijn aangepaste links die de website helpen te begrijpen waar het verkeer naar webpagina’s vandaan komt. SDK’s zijn kleine stukjes code in apps die fungeren als cookies en webbakens.
Plug-ins voor sociale media stellen u in staat om op verschillende sociale-mediaplatforms naar onze pagina’s te linken. Ze stellen ons ook in staat om ‘deel’-knoppen van sociale media (LinkedIn, Twitter, Facebook) te gebruiken. Meer informatie hierover kunt u vinden in het privacybeleid van uw social media dienst. Als u geen verbinding wilt maken met uw profiel in de sociale media, raadpleeg dan het beleid van uw sociale-mediadienst om te bepalen welke handelingen nodig zijn om het gebruik van cookies te stoppen of om de verwerking van uw gegevens door uw sociale-mediadienst stop te zetten. Voor de eenvoud verwijzen we ook naar deze andere technologieën (web beacons, SDK’s en social media plug-ins) als “cookies”. Onze website geeft u de mogelijkheid om op een opt-out knop te klikken om het gebruik van cookies tijdens dat bezoek aan de website te stoppen. Bezoekers die besluiten zich af te melden voor het gebruik van cookies, kunnen mogelijk niet alle functies van onze website correct bekijken. Op deze website vindt u het cookiebeleid van OMINA TECHNOLOGIES: https://ominatechnologies.com/cookie-policy. Wij nodigen u uit dit beleid aandachtig door te lezen. Dit cookiebeleid is een integraal onderdeel van dit Privacybeleid.

 

14. WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACY POLICY

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid in de toekomst uit te breiden of te wijzigen. De laatste en meest recente versie van deze verklaring zal steeds op onze website worden geplaatst. Wij raden u daarom aan ons Privacybeleid op de website regelmatig te raadplegen.

 

15. CONTACTGEGEVENS

Indien u verdere vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via:

 

OMINA TECHNOLOGIES

Mechelsesteenweg 19 bus 10

2018 ANTWERPEN

[email protected]

 

Dit beleid werd voor het laatst bijgewerkt op 21 april 2022.